નવા ERP નિયમનની તાલીમ

નવા ERP નિયમો વિશે વધુ જાણવા માટે અમારી કંપનીએ શરૂઆતના થોડા મહિનામાં નવા ERP નિયમો પર તાલીમ લીધી હતી.